Hur tillgodogör sig klienter med missbruksproblematik dialektisk beteendeterapi inom tvångsvården?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Studier har visat att dialektisk beteendeterapi (DBT) är en tidskrävande integrerande behandlingsform. DBT beskrivs utifrån fyra hörnstenar: inlärningsteori, kognitiv teori, dialektisk filosofi och zenbuddistisk filosofi. DBT utvecklades för självskadebeteende, senare utvecklades den också för annan beteendeproblematik. Syftet med denna studie var att undersöka hur behandlare och behandlingsassistenter med DBT erfarenheter upplever att klienterna tillgodogör sig DBT-behandlingen och om män respektive kvinnor tillgodogör sig olika. En man och fem kvinnor i Sverige med olika yrkeserfarenheter inom DBT intervjuades mellan 45-60 minuter om hur DBT-behandling av klienter tillgodogörs på LVM-hem utifrån behandlarens perspektiv. Intervjuerna meningskoncentrerade och resulterade i fem teman: a) främja positiv utveckling; b) en ökad kunskap; c) en ökad självkontroll; d) en ökad självkänsla; e) ett ökat välbefinnande. Slutsatsen är att ökad kunskap om sin personlighet främjar positiv utveckling att tillgodogöra sig verktyg för att öka självkontrollen, vilket kan leda till ökad självkänsla som främjar till ett ökat välbefinnande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)