POPULÄRT PRAT I TILLGÄNGLIGT FORMAT En kvalitativ studie om podcast-lyssnandet hos unga vuxna

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Examensarbete 15 hpProgram Medie- och kommunikationsvetenskapNivå Grundnivå Termin HT 2015Handledare Adam ShehataSidantal 56Antal ord 18.961Examinator Britt BörjessonSyfte Studiens syfte är att utifrån Uses and gratifications-teorin undersöka vilka behov, motiv och funktioner som ligger bakom podcast-lyssnandet hos unga vuxna mellan 17 och 24 år.Teori Teorier och forskning inom Uses and gratificationsMetod/material 11 kvalitativa samtalsintervjuerResultat Studiens huvudresultat var dels att samtliga traditionella behov inom Uses and gratifications-teorin framträdde. Både behov av förströelse, information, social interaktion och personlig identitet uppfylldes hos unga vuxna när de lyssnade på podcasts. Detta dock med olika dimensioner, nyanser och aspekter. Andra centrala behov och motiv var tillgänglighet, bekvämlighet, beskaffenhet och den sociala aspekten som alla utmärkte sig. Podcastens funktion i relation till övrig medieanvändning visade på att den var intressedriven, instrumentell och beroende av medieanvändarens övriga vanor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)