Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

Sammanfattning: Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. En god samverkan mellan föräldrar och förskolan som möjliggör föräldrainflytande är därför viktigt för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för barnet. Syftet med den här studien är därför att undersöka föräldrars upplevelser av föräldrainflytande i förskolans verksamhet med specifikt fokus på vilan. För att få svar på studiens frågeställningar har enkäter samlats in från sex föräldrar med barn i ett till treårsåldern som går i förskolan. Begreppet inflytande problematiseras med hjälp av inflytandetrappan, vilken synliggör olika nivåer av inflytande som alla är viktiga för att kunna tala om ett reellt föräldrainflytande. Vid första anblick tyder resultatet på att föräldrarnas syn på sina möjligheter till inflytande är övervägande goda. Men vid en närmare granskning av föräldrarnas beskrivningar och exempel synliggörs att det finns begränsningar i föräldrainflytandet, vilket leder till att föräldrarna inte får, eller inte utnyttjar sina möjligheter till att utöva ett reellt föräldrainflytande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)