Representation av aktiva regler i ett systemvetenskapligt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för datavetenskap

Författare: Bo-göran Eriksson; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: En aktiv databas reagerar automatiskt på händelser som genereras internt eller externt i databasen. Det aktiva beteendet i ett databassystem kan ses som övervaknings-funktioner för databasen. Det innebär att kritiska system som stridsledning, sjukvård och kärnkraftverk har stor förtjänst i att använda aktiva databaser. En passiv databas, vilket är det vanligaste idag använder sig av polling och embedded code för att åstadkomma aktiviteter som finns i den aktiva databasen. Dessa lösningar genererar dock redundans, överbelastning av systemet och tidvis inkorrekt information. Vid ett systemutvecklingsarbete används oftast en eller ett antal bestämda metoder som tillför riktlinjer och tekniker till utförandet av arbetet. Dessa metoder måste innefatta stöd för de ansatser som uppkommer vid arbetet. Ett sådant stöd kan t.ex. vara modelleringsmöjligheter för verksamhetsregler vilka behövs i aktiva databaser. Just detta stöd råder det idag stor brist på vilket motiverar innehållet i denna rapport. I rapporten finns en analys och lösningar för dessa problem presenterade. De metoder som har bearbetas är Enterprise Modelling (EM) och PERFORM. Dessa är valda bl.a. av den anledningen att de är mycket skilda från varandra och då visar en god bredd för problemområdet. EM är en objektorienterad metod och PERFORM är funktionsorienterad med fokus på begrepp och datamodellering. Båda dessa metoder visade sig vara utbyggbara till att skapa stöd för modellering av verksamhetsregler. De lösningar som presenteras är dock inte lika varandra för de metoderna som används. Detta beror till största del på att dess orienteringar är mycket skilda. De största förändringarna består i att lägga till funktionalitet till existerande komponenter i beskrivningsteknikerna samt även att lägga till helt nya komponenter. Utöver detta introduceras även tekniker för att rent syntaktiskt uttrycka verksamhetsregler på ett enkelt och begripligt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)