Utveckling av det framtida fiberfiltret : Ett produktutvecklingsarbete i samarbete med ÖMV AB

Detta är en M1-uppsats från KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

Sammanfattning: I samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan har uppdragsgivaren ÖMV AB utformat ett uppdrag som berör en av deras tidigare huvudprodukter, fiberfiltret. ÖMV AB ingår i OSTP Group Company. Genom engagemang och modern teknologi konstruerar, tillverkar och utvecklar ÖMV AB avancerad process utrustning som bidrar till en hållbar framtid. Företagets huvudprodukter är reaktorer, värmeväxlare, cisterner, tankar. Planer om att återuppta tillverkningen av fiberfiltret som är en av företagets tidigare produkter är aktuell, men det tidigare konceptet bör ses över och utvecklas för att uppfylla kundens önskemål. Det nuvarande konceptet anses innehålla brister och områden som potentiellt behöver förbättras, utvecklingen kommer att utföras med hänsyn till både konstruktion och även hur produkten anpassas för användarens säkerhet. Dagens fiberfilter används inom papper- och massaindustrin, dess syfte är att separera massa till fibrer och vatten för att förhindra fibrerna från att släppas ut i vattendrag. Målet med detta arbete är att ta fram minst tre alternativa lösningar för en förbättrad stödkonstruktion, även utveckla fiberfiltrets luckor som i nuläget anses utsätta användaren för risker, minst två koncept ska tas fram som uppfyller maskindirektivets föreskrifter. Utvecklingen av fiberfiltret kommer ske med hjälp av ett antal systematiska produktutvecklingsmetoder, de olika lösningarna kommer att analyseras och modelleras i ett datorstött designverktyg kallat Creo PTC.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)