Sjuksköterskors erfarenheter av att fråga om våld i nära relationer

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: År 2019 anmäldes 10 200 fall av misshandel i en nära relation i Sverige. Våldetbrukar delas upp i fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Oavsett typ ger det både fysiska ochpsykiska konsekvenser för den utsatta personen. Exempelvis finns en ökad risk försjälvmordsförsök bland personer som utsatts för fysiskt våld i en nära relation. Det har ävenvisat sig finnas svårigheter med att fråga om våld i nära relationer bland sjuksköterskor.Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att fråga om våld inära relationer.Metod: En litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga empiriska artiklar med kvalitativstudiedesign. Litteratursökningen genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed. Utvaldaartiklar kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s mall för kvalitetsgranskning ochanalyserades sedan med kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Fyra huvudteman identifierades under analysen: etablera en tillitsfull relation,verktyg för att fråga, känslor i samband med att fråga samt barriärer mot att fråga. Utöverdessa teman identifierades också tio subteman.Konklusion: Sannolikheten att patienter avslöjar sin våldsutsatthet för sjuksköterskor ökarom sjuksköterskorna lyckas etablera en tillitsfull relation. Användning av någon typ avverktyg, exempelvis frågeformulär, kan göra det lättare för sjuksköterskor att fråga om våld inära relationer. Sjuksköterskor behöver även vara förberedda på att uppleva blandade känslori vården av patienter som utsätts för partnervåld. Det finns också barriärer mot att fråga omvåld i nära relationer vilka skulle behöva minimeras för att lättare upptäcka partnervåld.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)