Mobbning mellan flickor - ett annat sätt att mobbas

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Författare: Martin Eriksson; Lars Rosqvist; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad kunskap i hur den tysta och subtila mobbningen ser ut mellan flickor i skolan, och hur man som pedagog kan skapa sig verktyg för att upptäcka den. Det finns litteratur som behandlar mobbningen som förekommer i allmänhet och synnerhet bland pojkar. Forskningen för hur flickor agerar finns det betydligt mindre av.

I definitionen tyst mobbning, har det tillkommit nya redskap att använda sig av – nämligen elektroniska medier i form av sms, mms och internet. Teknik som kan användas för att angripa och mobba andra människor.

I undersökningen har kvalitativa och semistrukturerade intervjuer använts för att undersöka pedagogernas kunskap och erfarenhet av den tysta mobbningen mellan flickor i skolan.

Genomgående för informanternas svar i resultatdelen var att kommunikation, förtroende och engagemang mellan pedagoger och elever, i detta fall då flickorna, har en avgörande betydelse för arbetet mot mobbning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)