Konsten att passa in i en modern värld : En kritisk diskursanalys av satiriska Black Mirror

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

Sammanfattning: Denna studie har som mål att undersöka hur normer och konformitet skapas i ett modernt, teknologiskt samhälle genom att studera satirisk populärkultur. Det är den tredje säsongen av den satiriska, dystopiska tv-serien Black Mirror som studeras. Syftet är att hitta avsnittens gemensamma diskurser kring normer för att därefter göra en koppling till den teknologiska utvecklingen och dagens samhälle. Studiens grundläggande teori och metod är multimodal kritisk diskursanalys (MCDA) som analyserar både skrivna, verbala och visuella tecken. Det teoretiska ramverket består även av socialpsykologisk rollteori, ideologiteori och teknologisk determinism, som används för att hitta och analysera materialets diskursiva teman. Tre teman med fokus på normer upptäcks - rädslan för utanförskap och nonkonformism, politisk ideologi som normskapare samt teknologins påverkan på normer. Trots att seriens avsnitt huvudsakligen utspelar sig i en dystopisk och högteknologisk framtid, är det möjligt att genom tematiseringen observera flera intressanta kopplingar till dagens samhälle. I analysen hittas samband till bland annat förintelsen, Sverigedemokraterna, fenomenet #metoo och Kim Kardashians populära Instagram-konto.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)