Litteratur och dialogicitet i gymnasieskolan : elevattityder till boksamtal

Detta är en L3-uppsats från Luleå tekniska universitet/Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik

Sammanfattning: Abstract Detta utvecklingsarbete inom ämnet svenska för gymnasieskolan studerar gymnasieelevers attityder till en serie boksamtal. Dessa skedde i form av både två boksamtal med grupparbete till grund för diskussion i helklass och av avslutande examinerande boksamtal i mindre grupper i kursen Svenska 3 på det ekonomiska programmet. Utvecklingsarbetet anlägger ett perspektiv av dialogicitet, som i egenskap av bakgrund också inkluderas implicit i attitydundersökningen om boksamtalen. Undersökningens metod var pappersenkäten, genom vilken följande forskningsfrågor sökte sina svar: hur ser de deltagande gymnasieeleverna på boksamtalet som lärandeform, och hur uppfattar de betydelsen av dialog i fråga om förståelse av litteratur. Dialogicitet presenteras i rapportens teoridel främst genom Bakhtin (1963/1991, 1981/1988) samt genom tolkningar av dennes teorier (Dysthe, 1995/1996, 2001/2003). De viktigaste resultaten av undersökningen är att gymnasieeleverna såväl tycks känna sig tillfreds med arbetsformen boksamtalet som uppskatta dess betydelse för att främja den egna läsningen och litterära analysen. I enkätsvaren betonas betydelsen av gemensam diskussion för att nå de bästa resultaten i litteraturanalysen. Farhågor uttrycker eleverna exempelvis om rättvisa talturer. Resultaten tyder på en potential för att i hög grad använda boksamtalet vid litteraturläsning i gymnasieskolan. Genom ett perspektiv av dialogicitet och flerstämmighet förenas litteratur med dialog på ett naturligt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)