Musikaktiviteter och demens ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: Runt 46 miljoner personer i världen har en demenssjukdom. Hälso- och sjukvården fokuserar på att underlätta vardagen samt bidra till god upplevd hälsa för personer som drabbats av en demenssjukdom eftersom det i nuläget inte finns någon bot. Få studier kartlägger musikaktiviteters påverkan på bland annat de funktionsnedsättningarna en demenssjukdom kan innebära. Denna litteraturöversikt tittar närmre på musikaktiviteters påverkan på personer med demens utifrån personenvironment-occupation (PEO) modellen. Syfte: Syftet med studien är att kartlägga vilka musikaktiviteter som utförs tillsammans med personer med demens och hur de påverkar aktivitetsutförande, ur ett arbetsterapeutisk perspektiv utifrån PEO-modellen. Metod: En litteraturöversikt genomfördes av 13 studier från databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Studierna granskades med en deduktiv ansats och analyserades utifrån en riktad manifest innehållsanalys baserad på PEO-modellens komponenter. Resultat: Flest fynd fanns inom PEO-modellens personkomponent av kognitiva förmågor och inom miljökomponentens sociala miljö. Forskning om musik och personer med demens har sedan 2014 ett begränsat fokus på aktivitet. Störst effekter av deltagande i musikaktiviteter för personer med demens sågs i minne, uppmärksamhet, koncentration, ett ökat socialt deltagande. Dessutom bidrog det med en lugnande och avslappnande effekt. Slutsats: Studien belyser att det används musikaktiviteter som utförs tillsammans med personer med demens och att de kan bland annat påverka målgruppens upplevda hälsa och aktivitetsutförande. Störst effekt sågs på PEO-modellens personkomponent och en begränsad på miljökomponenten och aktivitetskomponenten, som båda är väsentliga utifrån ett arbetsterapeutisk perspektiv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)