Gröna bostadsbyggnader : En studie om vilka incitament privata fastighetsägare har för att uppföra gröna bostadsbyggnader

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi; Karlstads universitet/Avdelningen för företagsekonomi

Sammanfattning:

Gröna byggnader har under senare tid blivit ett alltmer aktuellt begrepp eftersom den globala uppvärmningen uppmärksammats och miljöfrågor har uppkommit i fler sammanhang för att reducera utsläppen. Mycket forskning inom området gröna byggnader hanterar till stor del kommersiella fastigheter, såsom lokaler och kontor. Studier har främst utförts i USA och Storbritannien. Nuvarande regering har som mål att uppföra 250 000 nya bostäder inom sex år. Detta väckte vår uppmärksamhet och uppsatsens syfte är att undersöka vilka incitament privata fastighetsägare har för att uppföra gröna bostadsbyggnader med upplåtelsen hyresrätt samt om nuvarande regler inom det svenska hyressättningssystemet påverkar dessa fastighetsägare. Med hjälp av våra viktigaste teorier undersöker vi hur företagen tänker när de producerar nya bostäder.

Studien har undersökts genom en kvalitativ metod där vi har besökt fyra företag i tre städer begränsat till Karlstad, Örebro samt Västerås och genomfört intervjuer. Intervjuerna följer vad som kallas semistrukturerad nyans där vi som forskare följer vår intervjuguide och resultatet från våra intervjuer utgör vår empiri. Det framgår av intervjuerna att respondenterna ser flera fördelar med att uppföra gröna byggnader men att det även kostar mer. Det svenska hyressättningssystemet kan i vissa fall vara problematiskt för fastighetsägaren beroende på hur nuvarande marknadsläge ser ut. I analysen kopplar vi ihop teorier med empirin för att se skillnader eller likheter. Analysen visar att företagen ser gröna byggnader som lönsamma i ett långsiktigt perspektiv. Vår slutsats visar att det är främst lönsamheten som är den största faktorn till att uppföra gröna byggnader, men även att företagen tror att det kommer bli ökade miljökrav i framtiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)