Betydelsen av aktivitetsbalans för ungdomars psykiska hälsa - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

Sammanfattning: Bakgrund: Tidigare forskning har huvudsakligen inriktat sig på psykisk hälsa och aktivitetsbalans samt dessas relation till varandra. Annan tidigare forskning har även fokuserat sig på ungdomars psykiska hälsa. Däremot fanns det begränsad forskning som inriktade sig på att utreda aktivitetsbalans, psykisk hälsa samt ungdomsperspektivet tillsammans. Att sammanställa dessa är av vikt för att kunna förstå hur ungdomar förhåller sig till aktivitetsbalans och hur den i sin tur påverkar den psykiska hälsan. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur tidigare forskning beskrivit betydelsen av aktivitetsbalans för den psykiska hälsan hos ungdomar 13–18 år. Metod: Uppsatsen genomfördes i form av en litteraturstudie, utifrån en sökning i tre databaser. 12 vetenskapliga artiklar motsvarade inklusionskriterierna och analyserades med hjälp av ”The life balance model”. Resultat: Fysisk aktivitet, sociala relationer och miljön var viktigt för ungdomars välbefinnande. Att få beröm för sitt arbete samt goda vanor och rutiner gjorde att ungdomarna i högre grad upplevde psykisk hälsa. Resultatet visade även att meningsfulla aktiviteter samt en variation av olika aktiviteter var viktigt för ungdomars psykiska hälsa. Slutsats: Aktivitetsbalans är en viktig del för ungdomars upplevda psykiska hälsa. Att utöka elevhälsan i skolan med arbetsterapeuter kan vara av vikt för att främja aktivitetsbalans och psykisk hälsa hos ungdomar 13–18 år.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)