Stress i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser av stress

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats har förskollärares upplevelser av stress undersökts. Förskolläraryrket är bland de yrkesgrupperna med högst sjukfrånvaro och antal psykiska sjukdomsdiagnoser, därför är ämnet viktigt att utforskas. Resultatet har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer där 6 förskollärare fick beskriva sina egna upplevelser av stress i förskolan och resultatet analyserades med hjälp av ramfaktorteorin. Det vi ville få reda på var vilka ramfaktorer som förskollärarna ansåg stressar mest, hur de upplever att stressen påverkar deras yrkesutövning och vilket stöd de känner från rektor. Vi fann att de två största ramfaktorerna för förskollärares stress var personalbortfall och bristen på tid, följt av dokumentation, stora barngrupper och ljudnivån. Förskollärarna berättade att de ansåg att barnen påverkas av stressen, samt att deras ledarstil påverkas negativt av stressen, men när det gällde huruvida stressen påverkar undervisningen negativt var det hälften som instämde och hälften som inte tyckte den påverkades alls. Stödet förskollärarna kände från rektorn var att rektorn inte satte press på dem att göra allt planerat arbete när det var personal sjuka.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)