Livet efter förvärvsarbete: blivande pensionärers resonemang och förväntninga­r på framtiden : - En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård; Linköpings universitet/Institutionen för hälsa, medicin och vård

Sammanfattning: Bakgrund: Att åldras och en dag bli pensionär är något som många kommer att få uppleva. Att gå i pension är en process i flera steg som vanligen startar med tankar kring pensioneringen. Tankarna påverkar även agerandet och känslorna inför den kommande förändringen. Syftet är att undersöka vilka förväntningar och resonemang blivande pensionärer har gällande omställningen och livet efter förvärvsarbete. Metod: Kvalitativ metod används där 12 deltagare i åldrarna 60–64 år intervjuades med stöttning av egenutformad semistrukturerad intervjuguide, materialet transkriberades och analyserades efter kvalitativ innehållsanalys. Resultatet presenteras under fyra huvudteman med totalt nio under teman som beskriver olika delar av resonemanget deltagarna har om kommande pension. Huvudtemana är Deltagarnas inställning till kommande förändringar i livssituationen, Olika faktorer som påverkar deltagarnas beslut om pensionering, Förberedelser som deltagare har vidtagit inför pensionen och Förväntningarna som deltagarna har på framtiden. Konklusion: Resultatet pekar på att de tankar och förberedelser som har startat hos deltagarna är oftast av positiv karaktär. Att det kommer en tid med omställning är de förberedda på, det kommer att leda till frihet och möjlighet att styra över sin tid.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)