Upplevda framgångsfaktorer för kommunal IT-support : Är ITSM svaret på pedagogernas önskan om att minska supportbehovet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för arkiv- och datavetenskap

Sammanfattning: Det senaste decenniet har svenska skolor fått tillgång till stora mängder tekniska hjälpmedel. Skolverket har de senaste åren kunnat konstatera att det finns ett stort behov av kompetenshöjning vad gäller IT-kunskaper hos pedagoger. Samtidigt är tillgången på support för pedagoger på vissa håll begränsad. IT Service Management (ITSM) är en strategi för hur IT-tjänster kan hanteras för olika organisationer, och används för att se till att tjänsterna levereras med rätt kvalité och så kostnadseffektivt som möjligt. Syftet var att undersöka om ITSM, eller delar av strategin, fungerar som framgångsfaktorer som bidrar till att minska den tid pedagoger måste lägga på teknikstöd. Undersökningen skedde i form av två enkäter, där en var riktad mot IT-avdelningar och en mot skolrepresentanter. Dessa båda enkäter skickades ut till 29 kommuner som valdes ut genom systematiskt urval. Resultaten visade att en klar majoritet av respondenterna i kommuner som använder sig av delar av ITSM också anser att dessa komponenter är framgångsfaktorer för att minska behovet av teknikstöd. Resultaten visade också att det inte finns någon stark koppling mellan antalet ITSM-komponenter en kommun har och dess storlek.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)