Kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa : En litteraturstudie baserad på självbiografier

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Anorexia nervosa är ett växande folkhälsoproblem som främst drabbar kvinnor. Anorexia nervosa kännetecknas av viktnedgång, rädsla för viktuppgång och en förvrängd självbild. Trots ökad forskning inom området är kunskapen begränsad om hur patienterna upplever att leva med sjukdomen. Sjuksköterskan behöver ha patientens livsvärld som utgångspunkt för att kunna ge en bra och säker vård. Sjuksköterskan har därför en betydande roll i omvårdnaden och behandlingen av denna patientgrupp. Syfte: Syftet var att belysa kvinnors upplevelser av att leva med anorexia nervosa. Metod: Studien är en kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier. Datainsamlingen utgick från syftet och studiens inklusions- och exklusionskriterier för att söka efter självbiografier. Analysprocessen genomfördes med en manifest innehållsanalys. Resultat: Kvinnors upplevelser av att leva med anorexia presenterades i nio underkategorier och tre kategorier. De tre kategorierna som framkom var upplevelsen av lidande, upplevelsen av inre kamp och betydelsefulla relationer. Slutsats: Det som visade sig tydligast var att anorexia nervosa präglades av lidande samt ”glimtar” av välbefinnande. Studiens resultat kan bidra till ny kunskap och är en hjälp för sjuksköterskor att få en förståelse för att kunna bemöta dessa patienter i vården.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)