"Fotboll är en livsstil, inte en hobby" : En kvalitativ studie om supporterkultur

Detta är en Kandidat-uppsats från Sociologiska institutionen

Författare: Charlotte Rahm; Therése Rangstedt; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats handlar om att studera fotbollssupportrarnas tankar och åsikter kring det egna supporterskapet. Syftet är att ta reda på vad det är som fascinerar med fotboll och se hur stor betydelse gemenskap har i deras fotbollsengagemang. Att se vilken betydelse supporterskapet har för individens meningsskapande har även varit en del av syftet. Genom att utföra sex intervjuer med supportrar till AIK och Hammarby vill vi skapa oss en bättre bild av deras supporterskap. Ämnen rörande gemenskap, fascination för fotboll, supporterskapet som livsstil och våld har väckt många intressanta och givande tankar. Med hjälp av fenomenologi och hermeneutik har det empiriska materialet samlats in i denna kvalitativa studie och använts för att bearbeta de genomförda intervjuerna. Uppsatsen visar att gemenskap och samhörighet har en viktig del i deras supporterskap. Att få bli en del i en gemenskap. Kopplingen mellan religion och fotboll där det ger individen en känsla av mening har uppmärksammats och lett till intressanta infallsvinklar likt informanternas syn på våld. Informanterna lägger ner mycket tid och engagemang på fotbollen och det kan därmed ses som en livsstil.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)