Animerad film - En analys av genus och hjälte-/skurkstereotyper i fyra filmer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Författare: Anna Gummesson; Louise Sköld; [2008]

Nyckelord: Stereotyper; Animerad film;

Sammanfattning:

Abstract

Titel: Animerad film – En analys av genus och hjälte-/skurkstereotyper i fyra filmer

Författare: Anna Gummesson och Louise Sköld

Handledare: Daniel Zachrisson

Examinator: Ingegerd Rydin

Syfte: Syftet med den här uppsatsen var att analysera fyra animerade långfilmer för att se om det går att urskilja några specifika mönster vad gäller genus, samt vad gäller stereotyperna hjälte/hjältinna och skurk.

De filmer som valdes var Snövit och de sju dvärgarna (1937), Den lilla sjöjungfrun (1989), Skönheten och Odjuret (1991) och Shrek (2001), av vilka alla utom den sistnämnda är producerad av Walt Disney Company. Shrek är i stället producerad av Dreamworks. Filmerna valdes ut efter årtal, då vi ville se ifall det fanns några uppenbara skillnader som kan knytas till det år de producerats i, men också efter hur pass relevanta de skulle vara att analysera utifrån valda teman, med tanke på handling och rollkaraktärer.

Metod: Textanalys med inslag av ideologikritik.

Resultat: Det fanns en hel del mönster att finna i båda temana, som även till viss del visade sig hänga ihop, på det viset att den idealiserade bilden av genus var den som hörde ihop med hur hjältinnan/hjälten var framställda. Den bilden visade kvinnan som den perfekta, vackra, söta och goda, och till viss del passiv och svagare. Mannen skulle vara stilig, modig, ädel, stark, vältränad och handlingskraftig. Filmernas skurkar har allihop någon slags brist som gör dem icke-önskvärda att identifiera sig med och som markerar dem som skurkar. Det kan handla om utseendet eller personligheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)