How does growth affect innovation and control systems in start-ups?

Detta är en Master-uppsats från KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Författare: Hugo Scherwin; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Det här examensarbetet är en studie av 7 svenska företag som har bedömts som att de är i en tillväxtfas som tar dem från att vara ett start-up till ett moget bolag. Studien fokuserar på hur tillväxten påverkar företagens innovationsarbete och deras användning av styrsystem. Syftet med studien var att empiriskt utforska denna terräng vidare med hjälp av ett antal forskningsfrågor som ledning.Data för studien inhämtades genom 17 intervjuer och har resulterat i 7 för studien typiska företags-case av tillväxtbolag, 2 atypiska case av en riskkapitalfond och ett nystartsbolag, samt en teoretisk analys av de 7 företags-casen. Analysen gjordes först av de separata företagen och sedan av alla företagen tillsammans. Analysen av alla företagen gjordes med teman tagna från forskningsfrågorna och de är Ambidexteritet, Organisationskontroller samt Antagning av styrsystem.Analysen fann att alla case-företag förlitade sig på informella styrsystem oavsett av hur många formella kontroller de hade antagit. Det här kan dock vara på grund av att de flesta företagen i studien fortfarande var i processen att anta nya formella styrsystem. Studien visade också att alla företagen kände spänningar i valet mellan arbete som nyttjande och vidareutvecklade nuvarande resurser och arbete som utforskande nya möjligheter. De flesta av företagen valde att fokusera på en av dessa till nackdel för den andra på grund av en upplevd brist på resurser för att arbeta med båda. På grund av att de flesta företagen fortfarande var i processen att ta in fler styrmedel kunde inget klart mönster ses i hur styrsystemen påverkade företagens innovationsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)