Sökmotoroptimering - mer än synlighet online: En kvalitativ studie om svenska universitets strategiska arbete med sökmotoroptimering ur ett varumärkesperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Sammanfattning: Denna studie ämnar öka förståelsen för hur svenska universitet använder sökmotoroptimering i sitt arbete för att synliggöra information på webben. Studien ämnar även öka förståelsen för hur verksamma inom universitetsbranschen motiverar användningen av och målet med verktyget. Ett varumärkesperspektiv är allomfattande studien och härrör från en utveckling inom universitetsbranschen som genererat ett ökat behov av varumärkesbyggande. Insamlingsmetoden bestod av kvalitativa intervjuer och analysen av det empiriska underlaget gjordes utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Forskningsfältet strategisk kommunikation och digitala medier har legat till grund för de begrepp och teorier som tagits fram inför analysprocessen och studien ämnar därmed bidra till detta forskningsfält. Analysen visar att det strategiska arbetet med sökmotoroptimering drivs utifrån ett personligt engagemang trots att det sägs kunna stödja flertal viktiga funktioner inom verksamheten. Användarvänlighet, relevans och synlighet har varit tre framstående delar i beskrivandet av verktygets ändamål. Med avseende på universitetens behov av att vara transparenta och tillgängliga kan sökmotoroptimering därmed vara ett viktigt verktyg. Studien visar även att sökmotoroptimering trots sitt fäste i ett marknadsorienterat synsätt har anpassats till universitetens verksamhet. Analysen åskådliggör att de verksamma tänker och handlar utifrån kommunikationsprinciper förenliga med ett varumärkesorienterat synsätt. Samtidigt uppdagades en språkdiskrepans som försvårat introducerandet av att strategiskt arbeta med varumärkesfrågor inom verksamheten. Slutligen vill vi nämna att arbetet kring detta examensarbete har till lika stora delar utförts av båda författarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)