Det praktiska arbetet med ASL : Hur lärare och deras elever arbetar praktiskt med läs- och skrivmetoden att skriva sig till läsning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Detta examensarbete behandlar läs- och skrivmetoden ASL (Att Skriva sig till Läsning). Syftet med studien är att undersöka hur ASL kan tillämpas i årskurs ett och två. Detta syfte besvaras genom forskningsfrågorna: På vilka sätt arbetar lärare och elever med läs- och skrivmetoden ASL? Hur anser lärarna att elevernas lärande påverkas av dessa arbetssätt? Examensarbetet har utförts med ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk grund. Metoden var av kvalitativ karaktär och utfördes med en induktiv ansats genom intervjuer av lärare och observationer av elever. Resultatet visade att lärarna hade olika arbetssätt och olika hjälpmedel. Några använde sig av surfplattor och andra av bärbara datorer. Både enskilt arbete och pararbete förekom. Elevernas klassrum skiljde sig gällande möblering, tillgängliga verktyg och även lärarnas syn på hur deras arbetssätt påverkade deras elever varierade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)