Personer med diabetes typ 2 upplevelse av sjuksköterskans stöd vid livsstilsförändringar : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Författare: Arieren Amirkhaniy; Mona Yekta; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Diabetes typ 2 kan innebära en stor livsstilsförändring för de som får diagnosen. Personerna kan behöva ändra sina motions- och kostvanor, samt vara i behov av läkemedel. Egenvården är betydelsefull för personer med diabetes typ 2 för att undvika komplikationer. Sjuksköterskor har en viktig roll i att stödja personerna i egenvården för att kunna göra livsstilsförändringar. Mot bakgrund av detta var det av vikt att undersöka personers upplevelse av sjuksköterskans stöd. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva upplevelsen av sjuksköterskans stöd vid livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2. Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes vilken baserades på 10 vetenskapliga artiklar. För analysen användes Graneheim och Lundmans tolkning av kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier. Den ena var “En trygghet i tillvaron”, där sjuksköterskans stöd vid livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 upplevdes som motiverande, gav ökat självförtroende samt skapade trygghet. Den andra kategorin benämndes “Att inte känna sig sedd”. Personerna i denna grupp upplevde att stödet inte var tillräckligt samt att de inte blev sedda. De kände sig osäkra och upplevde även en brist på delaktighet. Mot bakgrund av studiens resultat påvisas att det stöd som sjuksköterskan ger till personer med diabetes typ 2 bör vara personcentrerat och anpassat individuellt efter varje persons önskemål och förutsättningar. Slutsats: Personer med diabetes typ 2 upplevelse av sjuksköterskans stöd vid livsstilsförändringar är individuell. Vissa upplevde stödet som positivt, där det gav dem motivation samt ökat självförtroende. Å andra sidan upplevde vissa att de inte blev sedda, vilket även resulterade i en känsla av osäkerhet.   Nyckelord: diabetes typ 2, egenvård, livsstilsförändring, patientens upplevelse, sjuksköterska, stöd

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)