”Hur blir man hel när man är så otroligt trasig” -En kvalitativ litteraturstudie med fokus på Anorexia Nervosa

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Anorexia Nervosa (AN) är en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar främst unga kvinnor. AN innebär att personerna har en rädsla för viktuppgång och en skev kroppsuppfattning. Rädslan för viktuppgång resulterar till en allvarlig viktminskning. Den skeva kroppsuppfattningen kan påverkas av samhällets skönhetsideal. Sjukdomen påverkar inte bara den drabbade utan hela familjen drabbas. Sjuksköterskan bör skapa en god vårdrelation till personer med AN eftersom det är betydelsefullt för den fortsatta vården. Syfte: Syftet med studien var att belysa unga kvinnors upplevelse av att leva med Anorexia Nervosa. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats. Data analyserades utifrån en manifest innehållsanalys som baseras på fem självbiografier. Resultat: Unga kvinnors upplevelser av att leva med AN innebar ett stort lidande. Livsvärlden förändrades samtidigt eftersom de kände en ökad livskraft med hjälp från vårdpersonal och familjen. Resultatet presenteras i tre kategorier och tillhörande underkategorier. Kategorierna är: Leva med röstens kommentarer, Sjukdomen påverkar ständigt och Bevara kontrollen i sjukdomen. Slutsats: Personer med AN finner det jobbigt att förlora sitt självbestämmande till sjukdomen och andra vilket kan medföra ett ökat lidande. Det är viktigt att sjuksköterskan skapar tillit hos de unga kvinnorna med AN i syfte att öka livskraften för att bli fri från sjukdomen.    

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)