Upplevelsen av att leva med bröstcancer

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer räknas till världens näst vanligaste dödsorsak efter hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige är bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen för kvinnor och utgör cirka trettio procent av alla cancerdiagnoser. Syfte: Beskriva kvinnors upplevelse av att leva med bröstcancer. Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ design skriven med induktiv ansats.  Resultat: Att leva med bröstcancer inkluderar flera olika aspekter. Det yttre bemötandet, kroppens förändringar samt tankar och känslor är de tre huvudkategorierna arbetet beskrivits med. De fynd som framkommit var bland annat bemötandet och samhällets påverkan, behovet av stöd och att ge stöd, upplevelsen av symtom och följder av behandlingen samt sjukdomens psykiska påverkan. Slutsats: Stöd och information är två framstående faktorer som påverkar många delar av kvinnans upplevelse av bröstcancer. Ovisshet, rädsla och stress är tre vanligt förekommande faktorer som påverkar upplevelsen av sjukdomen. Trots ett flertal negativa aspekter går det att finna positiva glimtar efter cancer. Förbättrad livskvalitet och sociala relationer samt fördjupad självkänsla är några faktorer som uppmärksammats.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)