Ideologi i skönlitterär översättning : En undersökning av två svenska översättningar av Marlen Haushofers Die Wand

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Översättarutbildningen

Sammanfattning: I den här uppsatsen undersöks de två svenska översättningarna av Marlen Haushofers Die Wand (Väggen), Per-Erik Wahlunds från 1988 och Rebecca Lindskogs från 2014. Fokus ligger på hur bokens ideologiska budskap språkligt återges i respektive översättning och vilka tolkningsmöjligheter som öppnas upp för svenska läsare. Uppsatsen inleds med en genomgång av centrala feministiska tolkningar som gjorts av romanen sedan 1980-talet, där teman som tas upp är huvudpersonens utveckling till att bli ett aktivt och självständigt subjekt, hennes kärleksfulla inställning till världen runt omkring henne samt hennes djurs roll i detta. Därefter undersöks i vilken mån de båda översättningarna befrämjar en feministisk läsning enligt dessa tolkningar. Analysen utgörs av två delar: en undersökning av pronomen i första person singularis och en lexikal analys av hur jag-personen och djuren framställs. Resultatet av de två analysdelarna pekar åt samma håll, nämligen att Lindskogs översättning åtminstone i viss mån öppnar upp för en feministisk läsning enligt de aktuella tolkningarna i större utsträckning än Wahlunds.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)