Personers upplevelse av att leva med KOL : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

Sammanfattning:

Sammanfattning

 

Bakgrund: Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en obotlig och progressiv sjukdom som innebär en inflammation i luftvägarna och lungorna. Att leva med KOL är relaterat till en komplex livssituation med en hög symptombörda som påverkar vardagen. En kronisk sjukdom innebär ett liv som oftast förändrar och har en inverkan på det dagliga livet för den drabbade.

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva personers upplevelser av att leva med KOL.

Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats baserades på nio vetenskapliga artiklar. Sökningarna utfördes i databaserna Chinahl och PubMed. Kvalitetsgranskningen utgick utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) mall och analysen har utgått ifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning.

Resultat: Utifrån resultatet framkom fyra stycken kategorier. Dessa var följande: Att leva medBegränsningar, Att vara en börda för andra, Att känna skam och skuld samt Att känna rädsla och ångest. Resultatet visade att KOL påverkade de fysiska, psykiska och sociala aspekterna av personernas liv genom de begränsningar som sjukdomen innebar. Att leva med sjukdomen ledde till ett beroende av andra människor och flera livsförändringar. Att sjukdomen främst är självförvållad gav känslor av skuld och skam gentemot sig själva och personer i deras omgivning. Rädsla att inte kunna andas ledde till känslor av oro och ångest.

Slutsats: En förståelse för hur sjukdomen upplevs för den enskilda personen kan lindra lidandet som KOL orsakar för den drabbade individen. Detta bidrar till att kunna möta personen och ge den bästa individuellt anpassade omvårdnaden vilket är betydelsefullt för den kliniska verksamheten.

Nyckelord: KOL, kvalitativ, leva med, personer, upplevelser, litteraturstudie

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)