Styrketräning av tårnas flexormuskulatur vid plantar fasciit : Tre Single-Case studier

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning:

Bakgrund: Hälsmärta drabbar en av 10 individer någon gång i livet, i cirka 80 procent av

fallen är orsaken plantar fasciit. Läkningstiden för plantar fasciit kan bli mycket lång, i vissa

fall upp till två år. Följsamhet till träningsprogram är av stor betydelse för utfallet vid

fysioterapeutiska behandling.

Syfte: Att undersöka hur styrketräning av tårnas flexormuskulatur, med fokus på excentrisk

belastning, påverkar tilltro till aktivitetsnivå (rask promenad) och symtom vid plantar fasciit.

Vidare är syftet att utifrån socialkognitiv teori undersöka faktorer av betydelse för följsamhet

till träning, samt hur deltagarna upplever träningen.

Metod: Studien har en A-B-A Singel-Case Design. Patienter tillfrågandes löpande på en

privat fysioterapimottagning. Tre deltagare inkluderades i studien. Baslinjemätningen under

två veckor (A1) följdes av sex veckor intervention med avslutande baslinjemätning under två

veckor (A2). Data samlades in genom självrapporterade skattningar av variabler av intresse i

en träningsdagbok. Visuell avläsning har gjorts utifrån trend och lutning.

Resultat: Deltagare A visade på förbättring, B och C har kvarstående eller något ökade

symtom. Samtliga deltagare visade på hög self-efficacy för utförande av övningen. Deltagare

A och B visade på hög följsamhet och C på lägre följsamhet till träningsprogrammet.

Slutsats: Författarens slutsats är att träningsupplägget är genomförbart för patienter med

plantar fasciit. För eventuell gruppstudie kunde inklusions- och exklusionskriterier föreslås

baserat på resultat av denna studie.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)