Vem pyntar skyltfönstret?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Examensarbetets titel: Vem pyntar skyltfönstret? Seminariedatum: 2022-01-14 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Markus Albert, Gustav Lill och Henrik Telenius Handledare: Håkan Jankensgård Nyckelord: Private equity, IPO, operationell utveckling, window dressing, market timing och agency costs. Forskningsfråga: Finns det någon signifikant skillnad i operationell utveckling efter IPO för PE-finansierade bolag, jämfört med icke PE-finansierade bolag? Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall det finns signifikanta skillnader i operationell utveckling för PE-finansierade och icke PE-finansierade bolag som genomför en IPO i Norden. Vidare ämnar författarna försöka förklara de eventuella skillnader som uppdagas genom teorier från tidigare forskning. Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska ramverk utgår från tidigare forskning inom operationell prestation efter IPO, samt forskning kring private equitys påverkan på portföljbolagen. Undersökningen baseras på teorierna agency costs, window dressing och market timing. Metod: Studien är kvantitativ och har en deduktiv ansats. Medianen av skillnaden i operationell prestation mellan PE- och icke PE-finansierade bolag testas genom Wilcoxon/Mann-Whitney-tester. För signifikanta skillnader genomförs sedan regressionsanalys med kontrollvariabler för att säkerställa sambandet mellan beroende och oberoende variabel. Resultat: För flera operationella mått och tidsperioder uppvisar PEfinansierade bolag en signifikant bättre operationell utveckling än icke PE-finansierade bolag efter IPO. Slutsats: Incitament för ett bra rykte, övervakning av bolagsledningen, expertkunskaper och kontaktnät bidrar till att PE-finansierade bolag i lägre grad använder window dressing och market timing, vilket leder till en bättre operationell utveckling efter IPO

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)