Att ställa frågan om hot och våld i nära relationer till patienter : - En kvantitativ enkätstudie om sjuksköterskors rutiner

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Våld i nära relationer kan innebära systematisk misshandel och sexuella övergrepp, grovt våld, isolering, sexistiska verbala trakasserier och emotionell samt ekonomiskt utnyttjande av förövaren. Svårigheter för allmänsjuksköterskan i att identifiera utsatta patienter kan vara bristande kunskap inom ämnet och hur han/hon ska gå tillväga när patienter rapporterar om hot eller våld i nära relationer.  Syfte: Syftet med studien var att undersöka vårdavdelningars omvårdnadsrutiner i mötet med patienter utsatta för hot eller våld i nära relationer.  Metod: En kvantitativ enkätstudie där 62 allmänsjuksköterskor från ett sjukhus i södra Sverige deltog. Studiens metod var en tvärsnittsstudie där resultatet analyserades i SPSS och presenterades med deskriptiv statistik.  Resultat: Flera olika faktorer påverkade allmänsjuksköterskan att ställa frågan om hot och våld i nära relationer, som till exempel brist på tid 37,1 % (n=23), att anhöriga närvarade vid vård av patienter 45,2 % (n=28) och kommunikationssvårigheter 33,9 % (n=21). Dock fanns det ingen statistisk signifikant skillnad mellan antal yrkesverksamma år och inställning till om hot och våld i nära relationer borde finnas med som en standardfråga i inskrivningsformuläret.  Slutsats: Trots att ämnet hot och våld i nära relationer varit ett uppmärksammat ämne, saknas tydliga handlingsplaner/riktlinjer på vårdavdelningar i hur allmänsjuksköterskan agerar i mötet med utsatta patienter

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)