GDPR: Har maktmonopolet skiftats? En studie om hur informerade användare nyttjar sina rättigheter för att reglera sin spårbarhet online.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Under 2000-talet har allt fler tjänster flyttats online och mängden data som dagligen samlas om användare har blivit allt mer omfattande. Efter flertalet skandaler rörande personuppgifter har diskussionen kring integritet på nätet blivit ett vanligt inslag. För att jämna ut maktförhållandet mellan företag och användare infördes under mitten av 2018 dataskyddsförordningen GDPR inom EU vilken innehöll en rad nya rättigheter gällande reglering av spårbarhet för användare. Med en grund i en litteratursökning har det utförts en kvantitativ studie för att undersöka hur informerade användare tar vara på dessa rättigheter. Vidare har en förstudie utförts som undersöker användares möjlighet att minimera sin spårbarhet på nyhetsplattformar baserat på geografisk placering. Resultaten av studien visar att en majoritet av respondenterna tenderar att nyttja de rättigheter som ger ett tydligt maktutslag inom en kort framtid istället för mer indirekta rättigheter. Dock visar även resultaten att detta kan bero på att företag gör viss information svåråtkomlig och svårförståelig även för användare med kunskap gällande GDPR. En majoritet av användarna anser slutligen att GDPR har givit dem mer makt i förhållande till företag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)