Mediekonkurrens och kompetens : En kvalitativ studie över litteracitet och nya medier i en biblioteksmiljö.

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Sociologiska institutionen

Författare: Sofie Strandberg; [2016]

Nyckelord: bibliotek; nya medier; litteracitet; läsning;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur ett antal bibliotekarier ser på sitt läsfrämjande arbete i förhållande till nya medier. Dessa medier utgörs av tv spel, rollspel, science fiction och andra populär kulturella uttryck samt tillgång till digital media via internet. Studien har visat på hur nya medier är beroende av ett personligt intresse hos den enskilde bibliotekarien för att komma till sin rätt. Vidare har även en konkurrenssituation börjat framträda mellan nya medier och digital teknik i förhållande till läsning och den tryckta boken. Dessutom har även nya medier bidragit till att förändra innebörden av litteracitet. Nya mediers framväxt vittnar också om ett ökat behov av källkritik och undervisning inom biblioteken. Samtidigt har nya medier etablerat olika populärkulturella uttryck och dessa bör lyftas fram inom biblioteken. Yrkesverksamma bibliotekarier behöver vidare uppdatera och utveckla en kompetens kring populärkultur i arbetet med målgruppen barn och ungdomar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)