Skiftarbetets påverkan på allmänsjuksköterskans hälsa : En kvantitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Författare: Maya Fawaz; Erna Isakovic; [2020]

Nyckelord: Hälsa; Sjuksköterskor; Skiftarbete;

Sammanfattning: Bakgrund Skiftarbete är en nödvändighet inom sjukvården för att arbetet ska bedrivas dygnet runt. Detta medför dock konsekvenser för sjuksköterskans hälsa. Sjuksköterskan har ett ansvar gentemot sig själv och mot patienten att upprätthålla sin hälsa för att kunna ge god vård. Syfte Syftet med studien är att undersöka hur skiftarbetet påverkar sjuksköterskans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Metod Litteraturstudien utgår utifrån en integrerad analys enligt Kristensson (2014) av 12 vetenskapliga artiklar med kvantitativ ansats som ligger till grund för resultatet. Resultat Fyra kategorier identifierades: Sömnstörningar; muskuloskeletala, gastrointestinala och kardiovaskulära problem; stress och ångestrelaterade besvär samt försämrad hantering av socialt liv. Slutsats Sömnbrist på grund av skiftarbete är en gemensam faktor till de negativa hälsoeffekterna som drabbar sjuksköterskans hälsa. Den nedsatta sömnen leder till ett nedsatt immunförsvar som i sin tur är orsaken till vissa sjukdomar och stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)