”Vi är alla lite olika” - om fritidshemspersonalens problemrepresentationer av inkludering och barn i behov av särskilt stöd

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Syftet för denna studie är att undersöka problemrepresentationer kring arbetet med barn i behov avsärskilt stöd och inkludering samt att se till vilka tänkbara effekter dessa representationer kan få förindivider i behov av särskilt stöd och ett inkluderande arbetssätt. Denna kvalitativa studie bygger på 8semistrukturerade intervjuer av fritidshemspersonal. Uppsatsen grundar sig i en diskursanalytiskansats med Carol Bacchi’s WPR metod ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Tidigare forskningpå elever i behov av särskilt stöd och inkludering visar hur ett relationellt perspektiv är att föredra iarbetet med inkludering, annan forskning visar hur det är i sociala relationer som exkluderandetillfällen uppstår mellan elever, där fritidshemmets uppdrag kan ha en central roll. I denna studieanalyseras informationen i relation till olika perspektiv på inkludering. Individ- och relationellaperspektivet samt Nilholms fyra definitioner på inkludering. Resultaten visar att synsätten påinkludering skiljer sig åt mellan informanterna. Det finns tendenser som visar på att ettindividperspektiv kan tänkas ge effekter i form av exkluderande tillfällen för elever i behov.Personalen har uttryckt hur skolans traditionella undervisningsform samt stora elevantal kan försvåraett inkluderande arbetssätt där allas behov tillgodoses. Studien fann även skillnader kring genus ibeskrivningar kring diagnos och behov, där alla exempel om ett barn som uppvisat mer utåtagerandebeteenden handlade om pojkar, även fiktiva fall.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)