Analys av läroböcker i matematik avsedda för årkurs tre. Med fokus på tal i bråkform.

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Studiens övergripande syfte är att ge lärare som arbetar i grundskolans lägre årskurser en uppfattning kring innehållet i läroböcker i matematik avsedda för årskurs tre. Studien har fokuserats till att undersöka ovanstående med tal i bråkform som avgränsning. Frågeställningarna syftar till att undersöka hur läroböcker i matematik avsedda för årskurs tre framställer tal i bråkform. De syftar också till att undersöka vilka representationer- och aspekter av tal i bråkform som förekommer och dess utsträckning. Ytterligare något som undersöks utifrån frågeställningarna är om läroböckerna tillgodoser kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre gällande tal i bråkform. Fyra läroböcker avsedda för årskurs tre valdes ut till studien genom dels ett bekvämlighetsurval men även genom ett målinriktat urval. De fyra läroböcker som ingår i studien är Favorit matematik 3B, Mondo matematik 3B, Mitt i prick matematik 3B och Koll på matematik 3B. För att besvara frågeställningarna har ett analysverktyg med kvalitativ ansats skapats utifrån tre nivåer; textuell, ideationell och interpersonell. Analysverktyget genererar empiri vilken ger information om lärobokens innehåll och relation till kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre. Analysverktyget kompletteras med analysfrågor av kvantitativ ansats som ger svar på vilket utrymme tal i bråkform ges i läroböckerna, antal uppgifter vilka omfattar tal i bråkform samt utsträckning av aspekter- och representationer av tal i bråkform. Analysen med både analysverktyget och analysfrågorna tillämpades på varje enskild lärobok för att därefter jämföras med varandra. En komparativ design har alltså tillämpats vid presentation av resultatet. Samtliga läroböcker i studien tillgodoser kursplanens centrala innehåll och kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre gällande tal i bråkform, dock i varierande utsträckning både inom och mellan läroböckerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)