Att vara äldre men yngst i det digitaliserade samhället - En kvalitativ intervjustudie om digitaliseringens effekter för äldres deltagande i det offentliga rummet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Vi lever idag i ett allt mer digitaliserat samhälle. Många av de aktiviteter vi gör i vår vardag har genomgått omvälvande förändringar och flertalet grundläggande och nödvändiga tjänster är idag tillgängliga via datorer och smartmobiler. Denna digitala utveckling driver på en social acceleration som förändrar det offentliga rummet. Samtidigt som dagens accelerationssamhälle kräver att vi medborgare hänger med i den digitala utvecklingen har inte alla människor samma förutsättningar att anpassa sig till digitala lösningar. Av dessa människor är många äldre. Syftet med denna uppsats är att, med kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer, analysera hur digitaliseringen påverkar tillgängligheten för äldre i det offentliga rummet. Vi intresserar oss även för de möjligheter och utmaningar det digitala samhället innebär för de äldres vardagsliv. Med utgångspunkt i Hartmut Rosas teori om social acceleration argumenterar vi för att de äldres upplevelser och erfarenheter av digitaliseringen i det offentliga rummet är beroende av deras motivation, kunskap och tillit till digitala arenor. Även faktorer som klass och funktionsvariation spelar in. Framförallt visar det sig att de äldres uppfattningar inte är fasta och statiska utan snarare bör förstås som aktiva och mångsidiga processer som aktivt förhandlas genom de äldres deltagande i det offentliga rummet. Likväl, i vår studie visar det sig att de äldre som vill lära sig och aktivt deltar för att kunna använda digitala tjänster, missgynnas och begränsas till följd av samhällets förutbestämda uppfattningar om ålder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)