Prestanda analys av ORM-ramverk : En jämförelsestudie mellan Doctrine och Eloquent

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Roberth Evaldsson; [2020]

Nyckelord: MVC; ORM; Prestanda; Eloquent; Doctrine;

Sammanfattning: Allt eftersom webbapplikationer blir mer komplexa och svårare att underhålla samt behöver kopplas med databaser utvecklas MVC-ramverk. En objektrelationell impedansmatchningen uppstår när relationell data behöver uttryckas som objekt inom en applikation, lösningen på problemet är framtagandet av ORM-ramverk. Det finns flertalet av ORM-ramverk att välja mellan, vilket gör det svårt för utvecklare att välja då man måste ta hänsyn till aspekter såsom användbarhet och prestanda. Studien genomför ett tekniskt experiment där ORM-ramverk jämförs med avseende på prestandan i form av exekveringstid av grundläggande databasoperationer samt dess minnesanvändning. Ramverken som jämförs väljs ut utifrån ett antal kriterier och de ramverk som möter dem är Eloquent och Doctrine. Resultatet av experimentet indikerar på att Doctrine presterar bättre i förhållande till exekveringstid och Eloquent i förhållande till minnesanvändning. Mätningarna visar även hur prestandan på ramverken förhåller sig till varandra när datamängden ökas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)