Verksamhetsutveckling i sömnadsproduktion : En fallstudie på en tillverkande process med syfte att skapa förutsättningar för ständiga förbättringar samt producera visuellt material för en gemensam målbild.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Författare: Adam Fagerström; [2020]

Nyckelord: Produktionssystem; LEAN; Värdeflöde; VFA; Flexsim; Simulering;

Sammanfattning: Följande examensarbete är den avslutande delen av högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design på Karlstads Universitet. Arbetet har en omfattning på 22,5hp och genomfördes ifrån januari- till juni 2020. Uppdragsgivaren är Granqvist Sportartiklar AB (fortsättningsvis i rapporten benämnt som Granqvists) som har sitt säte i Karlstad, medan uppdraget utfördes på deras fabrik i Zlotow, Polen. Granqvist har tillverkat handskar för sport- och skydd sedan 1984 och har alltid ägt hela produktionen, råmaterial till färdig slutprodukt. Då företaget har växt både i omsättning och personalstyrka har den svenska ledningen funnit ett behov av förbättringsarbete inom produktionen, vilket följande examensarbete behandlar. Arbetets upplägg följer den strategi som presenteras boken ”LEAN, gör avvikelser till framgång” rörande värdeflödesanalyser och hur man bäst utnyttjar dem. Genom den utförda värdeflödesanalysen var det möjligt att dokumentera hela processen för en vald produktfamilj sett ur ett helikopterperspektiv, vilket var brandhandsken texgrip. Nuläget visar på att ett stort antal mellanlager växer fram inom produktionen som en följd av ett osynkroniserat produktionsflöde där varje process har egna körscheman. Efter analysering av nuläget samt intervjuer med medarbetare inom produktionen och tjänstemän kunde ett antal förbättringsförslag genereras. Övergripande har 19 förbättringsförslag fördelade över tre kategorier presenterats, samt 9 huvudpunkter med åtgärder som går att genomföra för att nå ett jämnare flöde i produktionen. Huvudpunkterna för flödet presenteras i form av en simulering i programvaran Flexsim 2020. Detta på grund av de rådande omständigheterna avseende Covid-19 vilket påverkade genomförandefasen av förbättringsförslagen. Simuleringen visar att de två planerade lagringsplatserna med kontrollerat lager räcker för de nyskapade flödesgrupperna, och därmed bör modellen ej förkastas. Simuleringen skall även kunna fungera som ett verktyg för uppdragsgivaren med syfte att visa vad man kan göra och hur man tar sig dit i produktionen. Samt att den skall stödja dem i deras fortsatta utvecklingsarbete med möjligheter till att bygga på modellen utifrån hela produktionsanläggningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)