Total proximal hamstringsruptur - sjukvårdens omhändertagande

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Författare: Alexandra Velasco; [2013]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syfte

Syftet med denna studie var att ta reda på ifall patienter med en total proximal hamstringsruptur erhöll rätt diagnos när de sökte sjukvård. Syftet var även att se hur vården fungerade från skadetillfället till operation. Frågeställningar;

  • Vilka vårdgivare träffade patienterna?
  • Hur många vårdgivare träffade patienterna innan de erhöll rätt diagnos?
  • Hur lång tid efter skadan fick patienterna rätt diagnos?
  • Hur lång tid tog det från skadans inträffande till operation?

Metod

En enkät konstruerades och användes på 26 patienter, varav 14 kvinnor. För att inkluderas i studien skulle patienterna ha genomgått en operation av total hamstringstruptur i Stockholm samt genomgå rehabilitering på Feelgood kliniken, Grev Turegatan, Stockholm. Enkätundersökningen genomfördes under tidsperioden februari-mars 2013.

Resultat

Undersökningen visade att 58 % (15) erhöll rätt diagnos vid den första kontakten med vården. Många patienter sökte sig till den närmaste vårdgivaren direkt efter skadan. Femtioåtta procent av patienterna (15) träffade enbart en vårdgivare där det i 38% (10) krävdes 2 eller flera vårdgivarbesök innan rätt diagnos kunde fastställas. I 4% av fallen (1) krävdes det över 6 vårdgivarbesök för fastställande av diagnos. Diagnos fastställdes inom 1 vecka i 69% (18) av fallen, 19% (5) inom 2-3 veckor, 4% (1) inom 8-12 veckor samt 8%(2) efter 13 veckor. Flertalet patienter opererades inom en 3 veckorsperiod där 15% (4) opererades inom en vecka och 62% (16) opererades inom 2-3 veckor. Åtta procent (2) opererades 4-5 veckor efter skadans inträffande följt av 15% (4) som opererades först efter sex veckor från skadans inträffande.

Slutsats

Studien indikerar svårigheter att med endast en klinisk undersökning ställa korrekt diagnos vid den första kontakten med vården. Den här studien visar ett behov av att öka kunskapen kring hur denna typ av skada ska diagnostiseras akut. Positivt var att flertalet patienter, 77 % (20), opererades inom tre veckor efter skadans inträffande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)