HINDER FÖR SEXUELLA AKTIVITETER HOS INDIVIDER MED CEREBRAL PARES En systematisk litteraturöversikt som belyser sexuell orättvisa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: Bakgrund Sexuell hälsa är av betydelse för livskvalité och välbefinnande för alla. Arbetsterapeutens huvudsakliga uppgift är att möjliggöra meningsfulla aktiviteter och har ett holistiskt synsätt över personens situation. En aktivitet innebär en för individen medveten och egenvald handling. Aktiviteter kan ha en rad olika värden enligt den arbetsterapeutiska modellen Value and Meaning of Occupation. Sexuella aktiviteter kan exempelvis vara att flirta, kramas, pussas, samsova och gå på dejt. Syfte Syftet med studien är att identifiera vilka hinder för sexuella aktiviteter som finns för personer med Cerebral pares.Metod Systematisk litteraturöversikt med deduktiv ansats - bestående av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Databassökning resulterade i 10 artiklar vilka kvalitétsgranskades med antingen McMasters eller SBU:s granskningsmallar. Analysfrågor och innehållsanalys enligt Hsieh & Shannon användes med en deduktiv teoretisk ansats med utgångspunkt i PEOP-modellen. Resultat Personer med CP upplever flertalet hinder i sin vardag för att kunna uppleva sexuell hälsa. I denna studie har totalt 15 kategorier av hinder identifierats utifrån person, miljö och aktivitet. I kategorin Person identifierades underkategorierna kroppens fysiska begränsningar, kroppsuppfattning, dåligt självförtroende, negativ syn på sexuell kapacitet. I kategorin Miljö identifierades underkategorierna beroende av socialt stöd, informationsbrist, negativt bemötande, rädsla för att bli avvisad, negativa samhällsattityder, otillgänglighet i kollektivtrafik och begränsad tillgång till sociala miljöer. Avseende aktiviteter identifierades underkategorierna begränsad förflyttning, begränsad möjlighet att åka kollektivt, hinder i att delta i sociala aktiviteter och inte kunna initiera handlingar som leder till sexuella aktiviteter. Kategorin Medicin identifierades som en fjärde ytterligare kategori utöver de ursprungliga tre.Slutsats Brist på tillgänglighet avseende offentliga och privata miljöer, negativa attityder, kunskapsbrist om energibesparing i aktivitet, informationsbrist och dåligt bemötande från rehabpersonal - alla dessa hinder är bidragande faktorer till isolering och utanförskap hos målgruppen. Författarna anser att det behövs mer forskning om ämnet sexuell hälsa i relation till arbetsterapi.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)