Kundtidningar och dess läsare : En kartläggning

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Tomas Otterbeck; Stefan Von Ajkay; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Bakgrund: Under de senaste tio åren har kundtidningsbranschen haft en stark tillväxt och marknaden består idag av 10 till 15 stora kundtidningsproducenter som tillsammans omsätter ungefär 400-500 miljoner kronor med marginaler som ligger runt 10-15 procent (Resumé 2005). De tre största kundtidningarna (Buffé från ICA Handlarnas AB, Mersmak från Coop och Åhléns Klubben från Åhléns) har idag upplagor på ungefär 4 500 000 exemplar per år (Resumé 2003). Detta samtidigt som en undersökning, gjord på uppdrag av Marknadstidningsakademin, visar att 39 procent av de tillfrågade företagen i undersökningen har en kundtidning och ytterliggare 20 procent svarar att de kommer att ha en kundtidning inom två år (Resumé 2003). Med andra ord kommer marknaden utan tvivel fortsätta växa och vi tycker därför att det är viktigt att kartlägga kundtidningsbranschen samt göra en kvantitativ undersökning för att få en förståelse för konsumenternas attityder och tankar om kundtidningar. Frågeställning: Hur ser konsumenternas relation ut till kundtidningar, beträffande känslor, attityder och beteenden? Syfte: Under senare år har kundtidningen blivit ett allt vanligare sätt för svenska företag att marknadsföra sig själva och sina produkter. Vi tror att denna positiva trend kommer att fortgå och anser det därför behövligt att kvantifiera de känslor, attityder och beteenden som konsumenten har för detta växande media. Tillvägagångssätt: För att få en förståelse för branschen har vi använt oss av både primär- och sekundärdata. Vi har gjort en kvalitativ kartläggning där vi intervjuat branschauktoriteter och akademiker för att få en uppdaterad bild av branschen. Vi har också tagit del av artiklar och avhandlingar inom områdena kommunikation, marknadsföringsstrategier och konsumentbeteende. För att förstå hur konsumenterna ser på kundtidningar har vi gjort en kvantitativ undersökning där vi intervjuat 200 respondenter. Dessa har fått svara på frågor som rör bland annat attityder och läsvanor. Resultat: Hälften av konsumenterna har positiva känslor till kundtidningar, den andra hälften är mer negativa. Konsumentens läsvanor visar att kundtidningar inte kan klassas som ett högengagemangsobjekt. Undersökningen visar också att 64,5 % av konsumenterna ägnar 0-10 minuter åt kundtidningar i veckan, en stor andel av dessa personer (78 %) slänger kundtidningen direkt eller efter ett par dagar (1-7 dagar) och har under denna tid bläddrat igenom den 0 – 2 gånger. Gällande konsumenternas uppfattning och attityder till kundtidningar så rör sig våra variabler till en svagt positiv inställning. Kundtidningar anses vara en bra gratistjänst och innehållet anses vara pålitligt, samtidigt som konsumenterna inser företagens kommersiella avsikter. Lite drygt 70 % av konsumenterna tycker att de redaktionella artiklarna är intressanta, deras beteende tyder dock på att dessa artiklar inte tycks finnas i en särskilt hög frekvens. Ganska exakt hälften av konsumenterna tycker att kundtidningar är relativt ointressanta, ett slöseri på papper och resurser och skulle inte tycka att det var tråkigt om företag slutade göra kundtidningar. (Konsumenterna har instämt till redovisade påståenden ”helt” eller ”delvis”.)

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)