Det gränslösa arbetets fallgropar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Föreliggande uppsats fördjupar sig inom ämnet gränslöst arbete och syftet är att synliggöra upplevelser av samt attityder till arbetssättet. Detta då gränslöst arbete idag blir allt vanligare som följd till medietekniken som implementeras i det dagliga arbetet. Genom en kvalitativ fallstudie och nio intervjuer med anställda på fallföretaget samlades empiri in kring deras upplevelser och attityder till arbetssättet. Respondenterna delades upp i tre subgrupper baserade på arbetsroll på företaget. Det visade sig finnas samband mellan hur respondenterna i de olika subgrupperna upplevde arbetssättet och det fanns avgörande skillnader i arbetssätt mellan grupperna. Attityderna såg relativt lika ut oavsett arbetsroll, samtidigt som respondenterna som påverkades minst av det nya arbetssättet var mer kritiska till det. Positiva attityder innebär inte att bakomliggande problem bör bortses från, då det kan uppstå problematik längre fram.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)