Fysioterapeutstudenters självskattade fysiska aktivitetsnivå och upplevda stress : Samband mellan fysisk aktivitetsnivå och stress samt en jämförelse mellan kvinnliga och manliga studenter.

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund Det finns ett intresse i samhället för både fysisk aktivitet och stress. Fysisk aktivitet och stress har ett komplext samband och de inverkar ömsesidigt på varandra. Fysisk aktivitet innefattar alla rörelser med kroppen som förbrukar energi och stress är en obalans mellan resurser och belastning.    Syfte Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självskattad fysisk aktivitetsnivå och upplevd stress hos fysioterapeutstudenter samt skillnaden mellan kvinnor och män.   Metod Denna studie har en kvantitativ design med enkätundersökning som datainsamlingsmetod. Enkäterna som användes var International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF) och Perceived Stress Scale (PSS-10). Insamlad data analyserades i IBM SPSS Statistics Version 24. Studien har totalt 71 respondenter, 40 kvinnor och 31 män. Medelåldern bland kvinnor var 26,5 år och 25,6 år bland män.    Resultat Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan könen gällande självskattad fysisk aktivitetsnivå. Dock gällande den upplevda stressnivån sågs en signifikant skillnad mellan kvinnliga och manliga fysioterapeutstudenter där kvinnor skattade högre upplevd stress. Ett svagt samband sågs mellan fysisk aktivitet och upplevd stress hos både kvinnor (r=0,13) och män (r=0,23).    Konklusion En könsskillnad sågs gällande upplevd stress däremot inte gällande självskattad fysisk aktivitetsnivå. Det sågs ett svagt samband mellan fysisk aktivitet och stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)