Äldre patienters egenvård vid hjärtsvikt En intervjustudie med sjuksköterskor i hemsjukvården om deras erfarenhet av äldre patienters utförande av egenvård vid hjärtsvikt.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Hjärtsvikt är en av de vanligaste sjukdomarna hos äldre personer och en vanlig orsak till inläggning på sjukhus. Patienter med hjärtsvikt behöver sjukdomsspecifik undervisning/information för att anpassa sin livssituation till sitt kroniska tillstånd och utföra egenvård i hemmet. För att bättre kunna förstå hur patienterna uppfattar den information och undervisning de får om egenvård under sjukhusvistelse, undersöktes hur sjuksköterskor i hemsjukvården erfar patienternas utförande av egenvård. Syfte: Syftet med studien var att undersöka hemsjukvårdssjuksköterskors erfarenheter av äldre patienters egenvård vid hjärtsvikt efter utskrivning från slutenvården till hemmet. Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats användes. Tre distriktssköterskor och tre sjuksköterskor utan specialistutbildning intervjuades. Kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera intervjuerna med fokus på det manifesta innehållet. Resultat: Resultatet presenterades i två kategorier med tillhörande subkategorier: Svårigheter att bedriva egenvård med fem subkategorier: Bristande information, bristande kunskap, fysisk oförmåga, kognitiv svikt och avsaknad av motivation samt möjligheter till god egenvård med tre subkategorier: God information, motivation och förmåga samt sjuksköterskans stöd. Sedan bildades det övergripande temat egenvård vid hjärtsvikt. Slutsats: Studieresultatet visar att sjuksköterskor i hemsjukvården uppfattar att patienterna får bristfällig information vid sjukhusvistelse. Äldre patienter med hjärtsvikt är i stort behov av stöttning av sjuksköterskan för att bedriva egenvård. Denna studie kan användas för att förbättra information/undervisning för äldre patienter med hjärtsvikt när de vårdas inom slutenvård för försämring av hjärtsvikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)