Hur påverkas familjen av en skilsmässa och dess förändringar?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: I det här arbetet vill jag behandla skilsmässor och hur det påverkar föräldrarna och barnen, men framförallt hur det förändrar familjen som grupp. Oftast lägger vi den största vikten vid barnets behov, men vi gör det utifrån en vuxens tankar och ”förstånd”. Syftet med uppsatsen är att se hur familjen och dess medlemmar reagerar i en kris som en skilsmässa, , och frågeställningarna jag tänker arbeta med är: Hur påverkas familjen av en skilsmässa och dess förändringar? Hur påverkar denna kris våra barn i framtiden? Hur påverkas våra roller och dess funktioner i familjen? Det är en litteraturstudie där jag använt mig av fem studier som presenterar olika vinklar i mitt problemområde – förändringar i familjen efter skilsmässan, faktorer som påverkar barnen i kris, faktorer som påverkar barnen utifrån vilken ålder de befinner sig i, upplevelser av skilsmässan på längre sikt, samt hur relationer och roller förändras. Jag kom fram till att samhället med dess normer är en bidragande orsak till hur förändringarna ter sig i gruppen. Även familjens egna värderingar är oftast något som ligger rotat och som följer med när familjen splittras. Barnen förstår mycket och det är viktigt att man inte lämnar dem utanför då de också är en stor del av gruppen och förändringen som kommer. Jag gör sedan en sekundäranalys efter deras studier som jag analyserar med hjälp av strukturfunktionalismen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)