"Hur jag än försöker trolla så får jag inte riktigt till det."En fenomenografisk studie om lärares uppfattningar gällande formativ bedömning i skolämnet hem- och konsumentkunskap

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Linnea Ulvenstål; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Att lärare sätter betyg är ett myndighetsutövande och en viktig del av lärares uppdrag. Det är alltså både nödvändigt och ofrånkomligt att lärare bedriver bedömning i sitt arbete. Den formativa bedömningen har blivit alltmer populär, men forskning visar att lärare sällan använder den och rådande ramar kan vara en hämmande faktor. Studien syftar till att skildra hur bedömningsarbetet uppfattas av verksamma lärare i hem- och konsumentkunskap. Studien har en kvalitativ och fenomenografisk ansats och datainsamling har skett genom semistrukturerade intervjuer med sju stycken hem- och konsumentkunskapslärare. Resultatet visar att lärarna uppfattar bedömning som nödvändigt, svårt och tidskrävande. Resultatet visar även att stödet som lärarna uppfattar gällande bedömningsarbetet är skiftande. Vissa upplever stöd från exempelvis kollegor eller rektor, medan andra uttrycker en ensamhet och avsaknad av stöd från dessa aktörer. Formativ bedömning uppfattas som viktigt, självklart och positivt för elevernas utveckling, dock blir den formativa bedömningen bristande i praktiken. De fem nyckelstrategierna uppfattas som positiva i teorin, men lärarna upplever viss problematik när dessa ska appliceras i hem- och konsumentkunskap. Slutsatsen som dras är att lärare i hem- och konsumentkunskap stöter på vissa hinder gällande bedömningsarbetet och i flera fall existerar ett motsatsförhållande huruvida en bedömningspraktik är gynnsam eller inte. Detta kan leda till att utveckling av rådande och implementering av nya bedömningsmetoder blir lidande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)