Maktelitens nätverk : En kartläggning över formella och informella nätverk i Piteå

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Sociologi

Sammanfattning:

Inom svensk samhällsvetenskap återfinns få elitstudier. Däremot har det varit vanligare i andra länder som USA, och i en känd studie av det amerikanska samhället hävdas att makten innehavs av en liten enhetlig grupp med starka inbördes band. I Sverige har en maktutredning genomförts där man har kartlagt de finmaskiga nätverk som sammanbinder regeringen med myndigheter, riksdagsutskott, politiska partier, intresseorganisationer, företag etc. Resultatet visar att maktutövning sker idag inte minst genom personliga och informella kontakter. Även en sociologisk undersökning av eliten i Katrineholm visar på liknande resultat, att de informella kontakterna är mycket viktiga när det gäller maktutövning. De formella beslutsordningarna fungerar mer som ett kvitto på att allt har gått rätt till. I Sverige är tiotusentals inflytelserika svenskar medlemmar i olika former av slutna nätverk som Rotary, Lions, Odd Fellow, Frimurare och andra ordenssällskap. Eftersom det är eliten i samhället som träffas i dessa slutna nätverk får de tillgång till ett helt oöverträffat kontaktnät, vilket förstärker deras makt och inflytande. Syftet med denna undersökning var att studera och kartlägga de informella och formella nätverken hos makteliten i Piteå. Studien baserar sig på nätverkskartor som åskådliggör maktelitens informella och formella förbindelser, samt sju semistrukturerade intervjuer med strategiskt valda representanter ur makteliten. Med hjälp av nätverksteorier har analyser och tolkningar av de olika relationernas mönster genomförts. Främst genom att studera graden av centralitet och densitet, förekomsten av olika catnets, samt om relationerna är svag eller stark i sin karaktär. Slutsatser som dragits är att Piteå består av en liten enhetlig grupp med starka inbördes band. Politiken och näringslivet är inte så uppdelat som man kan förvänta sig, utan flera personer som sitter med makt och inflytande har en fot i varje läger. Dessutom har de flesta av Piteås maktelit en gemensam organsiation som knyter dem samman; det slutna ordenssällskapet Merkur.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)