Obligatorisk träning på arbetstid : Förmån eller påtvingad träningshets?

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Sammanfattning: Kandidatuppsats i företagsekonomi III, Organisation 15 hp, 2FE78E,Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar. VT 2022. Författare: Daniella Karlsson, Josefina Thörnberg Johansson, Linda Persson Handledare: Iva Josefsson Examinator: Mikael Lundgren Titel: Obligatorisk träning på arbetstid - förmån eller påtvingad träningshets? Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra med en ökad förståelse för hurmedarbetare upplever obligatorisk träning på arbetstid samt hur eventuellpåverkan av deras personliga integritet ser ut. Vidare ämnar fallstudien attbidra med underlag för andra liknande organisationer som vill implementeraträning på arbetstid. Frågeställningar: Hur upplever anställda obligatorisk träning på arbetstid?Hur kan den obligatoriska träningen påverka den personliga integriteten? Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie med induktiv ansats.Datainsamlingen har skett via intervjuer med vår kontaktperson som är HRansvarig och sex respondenter. Samtliga respondenter arbetar somtjänstemän på ett byggnads-konsulterande företag med kontor i Malmö och Göteborg. Slutsats: Vår insamlade data har visat att samtliga respondenter överlagkänns mycket nöjda med konceptet obligatorisk träning på arbetstid. Dockuppmärksammas resultat som tyder på att ett etiskt dilemma kan uppstå,grupperingar kan bildas och att det finns gränsöverskridande inslag i form avprestationsmätningar vilka upplevs som mer negativa företeelser i det annarsuppskattade konceptet. Nyckelord: fysisk aktivitet, träning, friskvård, obligatorisk, organisatoriskkontroll, normativ styrning, etik, personlig integritet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)