Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten med anorexia nervosa : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad; Högskolan i Halmstad/Hälsa och omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Anorexia nervosa klassificeras som en ätstörning som går ut på en avsiktlig viktnedgång som beror på förändrad kroppsuppfattning. I vårdandet av AN är det av stor vikt att sjuksköterskan fokuserar på individen bakom ätstörningen och är stöttande. Sjuksköterskan spelar en stor roll i vårdrelationen till patienten. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskan och patienten med anorexia nervosa perspektiv på den terapeutiska vårdrelationen. Metod: En allmän litteraturöversikt. Data analyserades kvalitativt och kvalitetsgranskades. Efter kvalitetsgranskning användes nio artiklar till resultatet. Resultat: Resultat som framkom i studien var att en positiv terapeutisk vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient kan vara avgörande för tillfrisknandet. De kategorier som framkom i resultatet var: vårdrelation, stöd och motivation, Sjuksköterskans delaktighet och negativ vårdrelation. Konklusion: Den terapeutisk vårdrelation var essentiell för patientens välmående och upplevelse av trygghet under behandling. Arbetar sjuksköterskan utifrån en terapeutisk utgångspunkt och att ge patienten stöd under behandling kan patienten uppleva motivation till att genomgå behandling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)