Professionell livskvalitet hos individer i trauma- och krishanterande yrken

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att undersöka hur individer som i sin yrkesroll arbetar med flyktingar tenderar att uppleva medkänsletillfredsställelse, utbrändhet och sekundär traumatisk stress. En kvantitativ enkätstudie utformades baserad på frågeformuläret ProQOL version 5. Formuläret mäter professionell livskvalitet hos individer som arbetar i hjälpande yrken. Till mätinstrumentet adderades demografiska frågor för att se om utbildning och upplevelse av trygghet i kris- och traumahantering, yrkesverksamma år och ålder var faktorer som kunde ha inverkan på utfallet. Enkäten distribuerades med hjälp av utvalda arbetsgivare till arbetstagare som innefattades i urvalsgruppen. Urvalet bestod av individer som i sin yrkesroll möter och hjälper flyktingar. Resultaten visade att medelvärdena för delskalorna medkänsletillfredsställelse, utbrändhet och sekundär traumatisk stress låg inom de etablerade normerna. Utbrändhet och sekundär traumatisk stress korrelerade positivt med varandra. Medkänsletillfredsställelse korrelerade negativt med utbrändhet och sekundär traumatisk stress. De som hade utbildning inom kris -och traumahantering upplevde lägre grad av sekundär traumatisk stress än de som inte hade utbildning. Resultaten tyder på att högre grad av medkänsletillfredsställelse kan hjälpa till att förebygga utbrändhet och sekundär traumatisk stress. Det finns även indikationer på att utbildning kan hjälpa till att minska graden av sekundär traumatisk stress.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)