Scaffolding och samverkan för lärande : Elevassistentens stöttande roll i särskolan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka elevassistenters uppfattningar om vad den stöttning de ger till elever i särskolan bidrar till för elevens kunskapsutveckling. Studien har en kvalitativ ansats. En intervjustudie har genomförts med åtta elevassistenter. Empirin har analyserats genom en tematisk innehållsanalys. Resultatet visar att stöttningen har olika karaktär och att elevassistenterna riktar sin stöttning mot både elever och lärare. Förutsättningar för stöttning i form av samverkan och lärarens insats påverkar både elevassistentens roll och den stöttning som möjliggörs. Ett anmärkningsvärt resultat är att elevassistenter tycks ha ett motiv att avlasta läraren genom att helt eller delvis ta över planerings- och undervisningsansvaret avseende enskilda elever. Då studiens resultat ställs i relation till hur scaffolding förstås ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv uppstår frågor och funderingar, viktiga att lyfta i samtal mellan lärare och elevassistenter för att kvalificera – utveckla och fördjupa – en samverkan. Elevassistenter bidrar till bättre förutsättningar för elevens lärande och kunskapsutveckling i särskolan. Om lärarens undervisning utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv på scaffolding framstår samverkan kring förståelsen av vad stöttning är, stöttningens preciserade syfte, innehåll och vuxnas roller i klassrummet som helt centralt.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)